TELEFONO
+355 (0)4 22 35 597/8
E-MAIL
adf@albaniandf.org
ORARI I PUNËS
E Hënë - E Enjte: 08:00-16:30; E Premte: 08:00-14:00

Struktura Organizative

STRUKTURA ORGANIZATIVE

Organet drejtuese të FSHZH-së janë:

a. Këshilli Drejtues (KD)
b. Drejtori Ekzekutiv (DE)

Këshilli Drejtues (KD)

KD është organi më i lartë vendimmarrës i FSHZH-së dhe përbehet nga 11 anëtare. Pesë anetarë janë përfaqësues të pushtetit qendror dhe gjashtë anëtarë të tjerë janë perfaqësues të pushtetit vendor.

 

Drejtori Ekzekutiv (DE):

DE është autoriteti më i lartë ekzekutiv i FSHZH. DE emërohet me një shumicë prej 2/3 të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të KD të FSHZH-së dhe përgjigjet përpara tij.

 

Organi këshillimor i FSHZH-se

Është Këshilli Tekniko Administrativ (KTA) i cili krijohet me vendim të DE dhe përbëhet nga DE dhe drejtues të departamenteve e njësive të FSHZH-së.


STRUKTURA MATRICORE

Për kryerjen e aktivitetit kryesor të saj, menaxhimit të projekteve dhe programeve të ndryshme, FSHZH është e organizuar në një formë dy-dimensionale, matricore, e cila garanton që të sigurohet në të njëjtën kohë një vëmendje më e madhe në menaxhimin e projekteve/programeve të veçanta dhe të ruhet cilësia në zbatimin e secilës fazë të menaxhimit të tyre.

Në njërin dimension të strukturës janë Njësitë e Menaxhimit të Projekteve/Programeve (NJMP) të cilat janë përgjegjëse për menaxhimin e Projekteve/Programeve të FSHZH. Në dimesionin tjetër, janë Njësitë Funksionale (NJF), funksionet e të cilave përbejnë fazat respektive të Projekteve/Programeve. NJF janë përgjegjëse për kryerjen me cilësi të funksionit të tyre në të gjitha aktivitetet e FSHZH.


Njësitë e Menaxhimit të Projekteve/Programeve (NJMP) janë:

i. Njësia e Menaxhimit të Projektit “Për Zhvillimin e Integruar Urban dhe Ekonomik”, financuar nga Banka Botërore;

ii. Njësia e Menaxhimit të Projektit “Punët në Komunitet Faza IV”, financuar nga CEB;

iii. Njësia e Menaxhimit të Programit të Ujësjellësave Ruralë, Faza III, financuar nga KfW;

iv. Njësia e Menaxhimit të Projekteve Qeveritare, e cila ndjek të gjitha projektet e financuara drejtpërdrejt nga buxheti i shtetit;

v. Njësia e Menaxhimit të Projektit “Lumit të Vlorës”, financuar nga Fondi Kuvajtian dhe Fondi Saudit.


Departamenti i Infrastrukturës: (DI)

DI është përgjegjës nga sigurimi i asistencës teknike të njësive të menaxhimit të projekteve nëpërmjet kontrollit të projekteve teknike të infrastrukturës, menaxhimin e kontratave të zbatimit të punimeve në kuadër të projekteve dhe programeve të FSHZH për të garantuar kryerjen e punimeve me cilësi dhe me të njëjtat standarte në të gjitha projektet e FSHZH dhe deri në mbajtjen e përgjegjësisë për respektimin e legjislacionit shqiptar për mbrojtjen e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë. DI drejtohet nga Drejtori i Departamentit (DDI) dhe realizon funksionet e tij përmes Njësive Funksionale të mëposhtme:

a. Njësia Teknike;
b. Njësia e Mbështetjes Teknike;
c. Njësia e Mjedisit dhe Sociale.


Departamenti i Zhvillimit Rajonal (DZHR) :

DZHR është përgjegjës për orientimin e FSHZH drejt një sistemi inovativ dhe efiçient të zhvillimit rajonal, me anë të një proçesi cilësor programimi, bazuar në analizë të thellë territoriale e sektoriale, në politikat e zhvillimit të vendit, si dhe strategjitë e donatorëve; krijimin e një mjedisi miqësor me partnerët, donatorët potenciale, si dhe grupet e interesit; aplikimin e modeleve inovative pilote që nxisin zhvillim në nivel lokal, rajonal e kombëtar dhe marrjen e masave për replikimin e modeleve të suksesshme. DZHR drejtohet nga Drejtori i Departamentit (DDZHR) dhe realizon funksionet e tij përmes Njësive Funksionale të mëposhtme:

a. Njësia e Kërkim – Zhvillimit (NjKZh)
b. Njësia e Zhvillimit Rajonal dhe Inovacioneve (NjZHRI)


Departamenti i Financës (DF):

DF administron financat e FSHZH, konform ligjit të FSHZH-së, MP-së dhe procedurave të miratuara nga KD dhe kritereve të përcaktuara në marrëveshjet e financimit. DF kryen funksionet e tij të ndara në njësitë e mëposhtme, në baza projekti, në funksion të NJMP-ve:

a. Kontabilitet
b. Buxhetim, Kontroll dhe Raportim
c. Thesari dhe Disbursimet nga Donatorët


Departamenti Juridik dhe i Prokurimit (DJP)

është përgjegjës për dhënien e asistencës ligjore për FSHZH-në dhe zhvillimin, ndjekjen e fazës se prokurimit të punimeve, mallrave, konsulencave; lidhjen e kontratave dhe kryerjen e amendimeve apo ndryshimeve të tyre, sipas kërkesave të njësive menaxhuese të tyre; administrimin dhe arkivimin e dosjeve të proçedurave të prokurimit/kontraktimit. DJP drejtohet nga Drejtori i Departamentit (DDJP) dhe realizon funksionet e tij përmes Njësive Funksionale të mëposhtme:

a. Njesia Juridike
b. Njesia e Prokurimit


Departamenti i Funksioneve Mbështetëse (DFM):

DFM është përgjegjës nga zhvillimi i burimeve njerëzore në përputhje me rregullat e përcaktuara në MP, zhvillimi i sistemeve informatike për FSHZH-në, deri tek realizimi i një mbështetje efiçente logjistike për FSHZH-në. DFM drejtohet nga Drejtori i Departamentit (DDFM) dhe realizon funksionet e tij përmes Njësive Funksionale të mëposhtme:

a. Njësia e Burimeve Njerëzore;
b. Njësia e Teknologjisë së Informacionit;
c. Njësia e Administratës.


Zyra e Asistencës së Drejtorit Ekzekutiv:

Zyra e Asistencës së Drejtorit Ekzekutiv është përgjegjëse nga ofrimi i asistencës administrative dhe ekzekutive të DE, ndjekja e aktiviteteve të komunikimit dhe informimit të publikut, deri tek monitorimi i aktivitetit të FSHZH dhe përgatitja e raporteve tre mujore dhe vjetore të aktivitetit të FSHZH. Kjo zyrë përbëhet nga:

a. Asistenti Ekzekutiv
b. Specialisti i Marrëdhënieve me Publikun
c. Specialisti i Monitorimit


Njësia e Auditit të Brëndshëm (NjAB):

NjAB zhvillon aktivitetin bazuar në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Brëndshëm, praktikave profesionale të publikuara nga IIA, si dhe Kodin e Etikës së audituesve të brëndshëm. NjAB ofron këshillim për menaxhimin dhe është përgjegjëse për të vlerësuar e përmirësuar frytshmërinë e menaxhimit të riskut, si dhe proçeset e kontrollit e të qeverisjes. Kjo njësi përbëhet nga:

a. Përgjegjësi i njësisë
b. Auditi teknik
c. Auditi financiar
d. Audit për procedurat e prokurimit

WordPress Theme built by Shufflehound. © Fondi Shqiptar i Zhvillimit 2018 Të gjitha të drejtat e rezervuara.