Komuna Xarrë

Komuna Xarrë, që ndodhet në një prej skajeve më jugore të vendit, shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 26 km² dhe numëron një popullsi prej 7 850 banorësh. Komuna përbëhet prej fshatrave Xarrë, Mursi, Vrinë, Shkallë dhe Shëndelli. Terreni është kryesisht fushor dhe klima mjaft e favorshme e bregdetit jonian krijojnë kushte të mira për zhvillimin e bujqësisë dhe të tjerë sektorëve ekonomikë.

Megjithë pozitën tejet të favorshme dhe linjën e gjatë bregdetare në Komunë, sektori i turizmit nuk ka mundur të marrë zhvillim. Komuna ka një eksperiencë të mirë të bashkëpunimit në komunitet. Gjithashtu në këtë Komunë kryejnë aktivitetin e tyre disa organizata të shoqërisë civile.

Lista e nenprojekteve prioritare

Nr Emërtimi i projektit Vlera e plotë e projektit (Lekë) Shkarko
1 Rikonstruksioni i rrugës Degëzimi Xarrë - Shkalle 190,000,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
2 Rikonstruksioni i rrugës së shkollës Vrine 16,174,843 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
3 Rikonstruksioni i rrugës Hyrëse Komuna Xarrë 7,240,502 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
3 213,415,345