Komuna Markat

Komuna Markat ka një popullsi prej 3 450 banorësh të shpërndarë në fshatrat Janjar, Ninat, Markat, Shalës, Dishat dhe Verve. Komuna, që shtrihet në një sipërfaqe prej 131 km², numëron një sërë biznesesh dhe ka burime të mira natyrore, por shfrytëzimi efikas i tyre pengohet prej një seri faktorësh ndër të cilët edhe infrastruktura.

Sipërfaqja e Komunës shtrihet në një terren fushor, kodrinor e malor që përmban pyje, kullota e tokë të shfrytëzueshme për aktivitet bujqësor. Bima e ullirit gjithashtu është një aset i rëndësishëm i zonës.


Komuna ka nevojë të përmirësojë shumë edhe trajtimin e mbetjeve si dhe sistemin e kullim-vaditjes dhe të furnizimit me ujë.


Lista e nënprojekteve prioritare

Nr Emertimi i projektit Vlera e plote e projektit (Leke) Shkarko
1 Rikonstruksion i rrugës Janjar – Ninat (Loti i Dytë) 79,114,232 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
2 Ndërtim i Ujësjellësit Markat Ninat dhe rrjeti i brendshëm 88,780,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
3 Rikonstruksion i rrugës Vilë - Kthesa Shalës - Ura Haliqes 65,766,709 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
4 Ndërtim i Ujësjellësit Janjar 35,800,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
4 269,460,941